Català Castellano
Laboral
Su Asesoría de Confianza Els nostres serveis estan enfocats a la gestió del seu personal des de la contractació a la confecció de nòmines passant per totes les etapes de la vida laboral. Té com a finalitat ajudar a l'empresa a optimitzar al màxim els seus recursos, mitjançant una gestió personalitzada.

SERVEIS ASSESSORIA LABORAL
 • Inscripció d'empreses a la Seguretat Social.
 • La confecció dels contractes de treball, pròrrogues i renovacions i la comunicació dels mateixos, així com el plantejament de la millor opció contractual a realiazar, estudiant les diferents modalitats i possibles subvencions i bonificacions.
 • Confecció de nòmines.
 • Altes i baixes de treballadors. Variacions de dades
 • El cálculo y confección de liquidaciones i finiquitos.
 • Parts de malaltia i accident.
 • Confecció assegurances socials (butlletins cotització TC1, TC2).
 • Gestió certificat corrent pagament seguretat social.
 • Altes, baixes i modificació en règim especial treballadors autònoms.
 • Connexió xarxa amb tresoreria seguretat social.
 • Legalització de llibres de visites i obertura de centres de treball.
 • Actes de conciliació.
 • Inspeccions de treball.
 • Càlcul i tramitació de jubilació, invalidesa, prestacions per incapacitat, etc ..
Contactar